စံပယ္တန္းဇာ
ဇာတစ္ကိုက္ ခ်ည္ပိုး ႏွစ္ကိုက္ခြဲ ဝမ္းဆက္
 1 year ago
No Comments