အသီးခြဲ ကိရိယာ

Instock
 1 year ago
No Comments
အစားအေသာက္ ႏွင့္ ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ား

Jia Har Seasoning

က်ပ္ 16,000

2in1 hotpot အိုး

က်ပ္ 22,000

2in1 blender

က်ပ္ 13,000