ကြန္ျပဴတာ
 1 year ago
No Comments
ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ လ်ွပ္စစ္ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ား

ကြန္ဗ်ဴတာ

က်ပ္ 280,000

Sony Dv camera

က်ပ္ 120,000

Network cable tester

က်ပ္ 11,000

Auto Rotating LED Disco bulb

က်ပ္ 9,000