နွစ္ေယာက္အိပ္ေလထိုးေမႊယာ

အရွည္၆ေပ အလ်ား၆ေပခြဲ ထုထည္၈လက္မခြဲ
ေခါင္းအံုး၂လံုး ေလထိုးတံ ေပါက္လ်င္ဖာဖိုအတြက္
ကပ္ခြာတခုပါျပီး
မွာယူခ်င္ဆုိရင္ ဖုန္း ၀၉၇၈၃၆၈၃၆၂၄ကိုဆက္သြယ္ေပးပါ
 1 year ago
No Comments