12 မ်ိဳးသံုးစက္

၁၂ မ်ိဳး ျခစ္စက္

Price - 6000 MMK
ws - 4800 MMK

M26 Mandalay Shop
09960889886
09765826585
 10 months ago
No Comments
အစားအေသာက္ ႏွင့္ ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ား

2in1 blender

က်ပ္ 13,000