12 မ်ိဳးသံုးစက္

၁၂ မ်ိဳး ျခစ္စက္

Price - 6000 MMK
ws - 4800 MMK

M26 Mandalay Shop
09960889886
09765826585
 8 months ago
No Comments
အစားအေသာက္ ႏွင့္ ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ား

Honey lemon organic juice

က်ပ္ 6,600

muffins cake mix

က်ပ္ 16,000

Jia Har Seasoning

က်ပ္ 16,000

PHOTOVY

က်ပ္ 43,600