မီးမီး ေလးမ်ားအတြက္ အသက္ ၃ နွစ္မွ ၁၀ နွစ္ထိဝတ္ဆင္နိုင္ေသာ size မ်ားရွိပါသည္ ။ UK မွ တိုက္ရိုက္ဝယ္ယူထားျခင္းျဖစ္လို ့ quality ကို အာမခံပါသည္ ။
 4 years ago
No Comments