၉၉.၉၉%သန္႔တယ္ဗ်။
အားလံုးေကာင္းတယ္။ ပိုေနလို႔ ထုပ္တာပါ။
အေသးစိတ္ ဖုန္းဆက္ေမးႏိုင္တယ္ဗ်။
 4 months ago
No Comments
ဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ား

Sony c5

က်ပ္ 200,000

Huawei G-6 C+G

က်ပ္ 45,000

S6 Edge PLUS GOLD [1-SIM]

က်ပ္ 320,000

Power Jam

က်ပ္ 12,000