အသစ္စက္စက္ပါဗ်။ I cloud ထည့္ေပးပါတယ္။
Cloneမဟုပ္ပါ။
အေသးစိတ္ဖုန္းဆက္ပါဗ်။
 1 year ago
No Comments
ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ လ်ွပ္စစ္ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ား

i Phone

က်ပ္ 105,000

Wifi network CCTV camera(new)

က်ပ္ 38,000

Macbook

က်ပ္ 1,485,000

Hp laptops

က်ပ္ 195,000

ကြန္ဗ်ဴတာ

က်ပ္ 280,000

Microlab m700u

က်ပ္ 60,000