အသစ္စက္စက္ပါဗ်။ I cloud ထည့္ေပးပါတယ္။
Cloneမဟုပ္ပါ။
အေသးစိတ္ဖုန္းဆက္ပါဗ်။
 1 year ago
No Comments
ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ လ်ွပ္စစ္ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ား

Led laser projector

က်ပ္ 150,000

Google Pixel & Pixel XL

က်ပ္ 200,000

New Macbook 12" Retina

က်ပ္ 1,050,000

J 7 2016

က်ပ္ 140,000

Desktop computer

က်ပ္ 270,000