႐ုပ္ထြက္ေကာင္းတယ္။ အလံုးသန္႔။ charger batteryပါမည္။
 1 year ago
No Comments