႐ုပ္ထြက္ေကာင္းတယ္။ အလံုးသန္႔။ charger batteryပါမည္။
 3 months ago
No Comments
ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ လ်ွပ္စစ္ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ား

Desktop Computer Full Set

က်ပ္ 160,000

Bluetooth music LED light bulb

က်ပ္ 15,000

Microlab m700u

က်ပ္ 60,000

Canon ir2525 copier

က်ပ္ 1,050,000

Hello kitty mouse pad

က်ပ္ 4,000