႐ုပ္ထြက္ေကာင္းတယ္။ အလံုးသန္႔။ charger batteryပါမည္။
 7 months ago
No Comments