႐ုပ္ထြက္ေကာင္းတယ္။ အလံုးသန္႔။ charger batteryပါမည္။
 9 months ago
No Comments
ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ လ်ွပ္စစ္ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ား

BritPart

က်ပ္ 25,000

Toposh

က်ပ္ 549,600

Canon 400D camera

က်ပ္ 295,000

Network cable tester

က်ပ္ 11,000