ကြန္ဗ်ဴ တာ

အေဟာင္း
 4 weeks ago
No Comments
ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ လ်ွပ္စစ္ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ား

Acer Aspire E 15

က်ပ္ 450,000

Sony Dv camera

က်ပ္ 120,000

Macbook

က်ပ္ 1,485,000