ကြန္ဗ်ဴ တာ

အေဟာင္း
 4 months ago
No Comments
ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ လ်ွပ္စစ္ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ား

Sony Dv camera

က်ပ္ 120,000

Door entry security alarm

က်ပ္ 3,500

Canon fs200 camera

က်ပ္ 50,000

Car camera video recorder

က်ပ္ 18,000

Sony DSC-H300

က်ပ္ 150,000