ကြန္ဗ်ဴ တာ

အေဟာင္း
 9 months ago
No Comments
ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ လ်ွပ္စစ္ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ား

Welcome alarm(motion sensor)

က်ပ္ 10,000

Dell Inspiron 6400

က်ပ္ 135,000

Desktop Computer Full Set

က်ပ္ 160,000

LED RGB mini Disco light

က်ပ္ 5,500

HD cctv camera

က်ပ္ 18,000