ကြန္ဗ်ဴ တာ

အေဟာင္း
 9 months ago
No Comments
ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ လ်ွပ္စစ္ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ား

HD glasses video camera

က်ပ္ 28,000

Mi 8 Explorer Edition

က်ပ္ 615,000

Canon Camera

က်ပ္ 150,000

computer

က်ပ္ 100,000

i Phone

က်ပ္ 105,000

Network cable tester

က်ပ္ 11,000