ကြန္ဗ်ဴ တာ

အေဟာင္း
 4 months ago
No Comments
ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ လ်ွပ္စစ္ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ား

Siemens 3VT1712

က်ပ္ 300,000

Acer Aspire E 15

က်ပ္ 450,000

Microlab speaker

က်ပ္ 53,000