ကြန္ဗ်ဴတာ

ေဟာင္း
 10 months ago
No Comments
ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ လ်ွပ္စစ္ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ား

Car camera video recorder

က်ပ္ 18,000

Dell Laptop

က်ပ္ 700,000

Canon fs200 camera

က်ပ္ 50,000