ကြန္ဗ်ဴတာ

ေဟာင္း
 1 year ago
No Comments
ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ လ်ွပ္စစ္ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ား

Canon fs200 camera

က်ပ္ 50,000

Computer

က်ပ္ 150,000

Vape 40 W

က်ပ္ 13,000