ကြန္ဗ်ဴတာ

ေဟာင္း
 4 months ago
No Comments
ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ လ်ွပ္စစ္ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ား

Canon Camera

က်ပ္ 150,000

HD cctv camera

က်ပ္ 18,000

Toposh

က်ပ္ 549,600

USB Stick DV Camera(new)

က်ပ္ 18,000