ကြန္ဗ်ဴတာ

ေဟာင္း
 8 months ago
No Comments
ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ လ်ွပ္စစ္ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ား

One Plus 6t

က်ပ္ 690,000

HD cctv camera

က်ပ္ 18,000

Car camera video recorder

က်ပ္ 18,000

Sony Dv camera

က်ပ္ 120,000