ကြမ္​းဂ်ိဴး​ေျပာင္​သြား​ေဖြး​ေဆး

Novo smoker toothpaste 100G

ကြမ္းခ်ိဳ း ေဆးလိပ္ေသာက္သူ ေတြအတြက္ခံတြင္း နံ႕ ခ်ည္တာ သြားညစ္ေထး ဂ်ိဳ းတက္ေနတာ ေတြ ေပ်ာက္ပီး သြားမ်ားကို အျမန္ဆံုး ျဖဴ ေဖြး ေစ မယ့္
သြားျဖဴ သြားတိုက္ေဆး

💙 09772806030 💙
 1 year ago
No Comments
ေဆးႏွင့္ က်န္းမာေရး ပစၥည္းမ်ား

Yung Kien Pollen

က်ပ္ 50,000