ေပါ့ေပါ့ပါးပါးလက္ကိုင္ ပိတ္ခ်ည္အိတ္ေလးေတြ လက္ကားရပါမယ္
ေရေလွ်ာ္ခံပ့တယ္

၁၀ လံုးေစ်း တလံုး ၁၂၀၀ က်ပ္
ဆိုဒ္လတ္ အလ်ား ၁၂ လက္မ အျမင့္ ၈လက္မပါ
ပံုမွာဆိုဒ္တိုင္းျပထားပါတယ္

ျမန္မာတျပည္လံုးပို႔ပါတယ္ ပစည္းေရာက္ေငြေခ်ပါ

မဂၤလာစတိုး
မာန္ေျပ ၁၀ လမ္းထိပ္ သာေကတ
09 769162629
 2 years ago
No Comments