တစ္မိုင္ေျပးဓာတ္မီး

လင္းအားျပင္း တစ္မိုင္ေျပး အျကမ္းခံဓာတ္မီးinstock
09 953204790ကိုဖုန္းဆက္မွာယူနိုင္ပါတယ္
 8 months ago
No Comments
ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ လ်ွပ္စစ္ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ား

iPhone XR Black 64 Dual (Packing)

က်ပ္ 1,170,000

Ps4

က်ပ္ 800,000

Bluetooth music bulb(new)

က်ပ္ 15,000

Mac book pro 2011 late

က်ပ္ 290,000

Microlab speaker

က်ပ္ 53,000