3လံုးတြဲအိုးနီ း instock 09961261355 ကိုဆက္သြယ္မွာယူနုိင္ပါတယ္ရွင္