သူခိုးဖမ္းေသာ့

အခ်က္ေပးသူခိုးဖမ္းေသာ့
09 958134539 ကိုဆက္သြယ္မွာယူႏုိင္ပါတယ္။
 7 months ago
No Comments
ယာဥ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ား

ဆိုင္ကယ္

က်ပ္သိန္း 160,000

Car

က်ပ္သိန္း 165

Msx

က်ပ္သိန္း 1,250,000