ဂ်င္းစကဒ္ အဝဲ အလန္းေလးပါ,
လက္ကား ဝယ္မယ္ဆို ေစ်း ေလ်ာ့ေပးပါ့မယ္။
 1 year ago
No Comments