ထိုင္းပိုးခ်ိတ္ခၽြန္းအျပည့္ဆင္ Ws 12000 (5) 14000(1)မန္း