🎈အဝတ္ဘီဒို🎈

🎈အဝတ္ဘီဒို🎈

👜14500ks


ေတာင္းတင္းခိုင္မာေသာ
မိုးကာအထူသားနွင့္ ျပဳလုပ္ထားျပီး
3D ဘီဒို အလ် ား၃ေပ အနံ၁ေပ
အျမင့္ ၆ ေပရွိေသာ
ဇစ္ဆဲြ ဘီဒို ေလးပါေနာ္

အေျပာင္းအေရြ႕သမားမ်ား။ အေဆာင္ေနမ်ားတြက္​အထူးအသံုးဝင္သည္။
 6 months ago
No Comments
အလွကုန္ ႏွင့္ ဖက္ရွင္ ပစၥည္းမ်ား

Kiss Beauty 3D Waterproof Brows Secret

က်ပ္ 5,000

Sakura Whitening Lotion

က်ပ္ 5,500

Dermacoal make up cover

က်ပ္ 4,500