အင္ဒို ပါတိတ္ဝမ္းဆပ္ တစ္စံု=11000
3စံုေစ်း=9500

 4 months ago
No Comments