ခ်ိတ္ကႏႈတ္ ႏွင္းပိုး အနံလြန္ဝမ္းဆက္ Ws Price .. 29000 ks ႏွင္းပိုးမို႔ ..တစ္ထပ္ခံစရာမလိုပါ☺️