ခ်စ္သုေဝခ်ိတ္ျပည့္ အရမ္းလွ ထိုးခ်က္အက်စ္ အနီးကပ္ေလးျပထားတယ္ ထိုင္းပိုး ၃ကိုက္ Rt 28000