ဂ်င္းအပါး ဆြဲသားမ်ားမ်ားပါ အနက္သီးသန္႔ 5 ထည္ ၁စီး Ws 5300 Lb 90 to 160 Vip 2