စပန္႔ဂါဝန္ လက္ျပတ္ဒူးဖံုး
Colour - 10
Rt - 6200 ks
Ws - 5700 ks (5ထည္စီး အေရာင္ေရြးမရပါ)
🍒🍒🍒
 6 months ago
No Comments