လသားမှ၂နစ်ကျော်ထိအိပ်လို့ရတဲ့အော်တို့လွဲအိပ်ယာ

အော်တိုလွဲကလေးမွေယာ ၊အသစ်ပါ၊ဝယ်ထားြီးခေလးမအိပ်လို့ြပန်ေရာင်းတာပါ။အသစ်ပါ။အသံတီးလုံးပါ၊ရီမုပါ။အော်တိုလွဲ။ လက်လွဲနစ်မျိုးပါ။ ph09774971195/sanchaung,yangon
 4 months ago
No Comments