ဖုန္းဘက္ထရီ8816

အသစ္8816ဘက္ထရီ
 1 year ago
No Comments
ဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ား

Power Jam

က်ပ္ 12,000

Newings

က်ပ္ 45,000

Red Mi6A(16G)5.10.2018

က်ပ္ 109,000