ဖုန္းဘက္ထရီ8816

အသစ္8816ဘက္ထရီ
 1 year ago
No Comments
ဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ား

iphone

က်ပ္ 150,000

Q-3 Bluetooth Speaker

က်ပ္ 15,000

HUAWEI G700

က်ပ္ 80,000