Pai Ti Online shopping (09:773189323)
Pai Ti Online shopping (09:773189323)
အလွကုန္​နွင္႔အ၀တ္တည္

ျကိုက္နွစ္သက္ရာ​3မ်ိုးယူပါက​deil free (ျမို႔တြင္း)​
-ျမို႔ျပင္​1000,1500တပ္ေဆာင္းေပးရမည္။
ေက်းဇူးတင္ပါသည္။💝💝💝