ဖုန်းsecond ဝယ်ရောင်း
Item

iphone6

ကျပ် 0

iphone6s

ကျပ် 85,000

Sound box

ကျပ် 0

Iphone7

ကျပ် 105,000

iPhone6

ကျပ် 78,000

Redmi 4c

ကျပ် 48,000

iPhone 6plus

ကျပ် 105,000

Apple6

ကျပ် 88,000