ပ်ိဳေမ ပိုးထည္/ခ်ည္ထည္လက္လီလက္ကား
ပ်ိဳေမ ပိုးထည္/ခ်ည္ထည္လက္လီလက္ကား
အတည္မၿပဳရေသးပါ
၁၀၀%ခ်ည္သား
ကိုယ္ပိုင္စက္ရံုထြက္၂/၈၀ ပေလကပ္ပံုမွန္ကြင္း,မိုးဒီကြင္းက်ယ္
ေယာက်ားဝတ္နွင့္မဝတ္
ယုန္ခ်ည္ေပါင္းသားအထူ
ကြန္ပ်ဴတာထိုးအမ်ိဳးမ်ိဳးလက္လီလက္ကားေစ်းနွဳန္းမွန္ကန္စြာျဖင့္ေရာင္းခ်ေပးပါသည္