လသာလမ္း အေပၚဘေလာက္ ရဲစခန္းေျမကြက္ေဘး ၁၂၂/၁၂၄ ေျမညီ