ဝယ္ယူလိုေသာပစၥည္းမ်ားကို09951441778ကိုဆတ္သြယ္မွာယူႏိုင္ပါသည္႐ွင့္