ေငြခ်ည္သာ တိုင္းရင္းေဆးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း
ေငြခ်ည္သာ တိုင္းရင္းေဆးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း
မအူပင္ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕မေစ်း၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဘဏ္အနီး။
Item

Canon Camera

က်ပ္ 150,000

Led laser projector

က်ပ္ 150,000

Sony Dv camera

က်ပ္ 120,000

Oppo A37

က်ပ္ 100,000

I phone 5s gray

က်ပ္ 250,000