ဆြယ္တာဒီဇိုင္းသစ္ ေလး instock 09961261355 ကိုဆက္သြယ္မွာယူနုိင္ပါတယ္ရွင္