ပန္းသီခ်ိတ္ျပည့္ ပုဝါစပါပါပါတယ္ေနာ္ ထိုင္းပိုး ၃ကိုက္ ဝမ္းဆက္ Rt 25000 Eps