ခရစ္စတယ္ဇာ ဂါဝန္ပဲ၀တ္၀တ္ အဆင္ေျပ ဇာတကိုက္ ခ်ည္ပိုး ၂ခြဲ 19500