ရှမ်းသမီးလေး အချဥ်ပေါင်းစုံ ပဲပုတ် ဂျူးမစြ်ကြော် နေကြာစေ့