ေရႊယမင္း
ေရႊယမင္း
အတည္မၿပဳရေသးပါ
ပစၥည္းမွန္၊ေစ်းႏႈန္းမွန္၊အရည္အေသြးေအအဆင့္ရွိေသာအလွကုန္ႏွင့္ေဆးဝါးျဖည့္စြက္အစာမ်ားကိုလွ်င္ျမန္စိတ္ခ်ရေသာပို႔ေဆာင္မႈစနစ္အျပင္စိတ္ခ်မ္းသာစိတ္ရွည္ေစရမဲ့ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအားလံုးရရွိေစမဲ့က်မဆီမွာခုခ်က္ခ်င္းလိုခ်င္တာမွာယူလိုက္ပါခ်စ္မိတ္ေဆြ။
Following
No Followings