ေက်ာက္တန္းစံခ်ိန္မီ(၂)၊ အမွတ္ (၂၂၃၃) သီလ၀ါဇံုအနီး၊ (၄၀ေပ + ၆၀ေပ) ပါမစ္ေျမ (ျခံခတ္ျပီး)

www.oned4group.com တြင္ ၀င္ၾကည့့္ၿပီး တျခားသတင္းမ်ားႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုလဲ ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။
 5 years ago
No Comments