အသက္ ၃ နွစ္မွ ၆ နွစ္ထိ သံုးနိုင္ပါသည္ ။ ပစၥည္းမ်ားကို London မွ တိုက္ရိုက္ ဝယ္ယူ ေရာင္းခ်ျခင္းျဖစ္လို ့ quality ကို အာမခံပါသည္ ။
 5 years ago
No Comments