အသက္ ၃ နွစ္မွ ၆ နွစ္ထိ လြယ္နိုင္ပါသည္ ။ ပစၥည္းမ်ားကို London မွ တိုက္ရိုက္ ဝယ္ယူ ေရာင္းခ်ျခင္းျဖစ္လို ့ quality ကိုအာမခံပါတယ္။
 5 years ago
No Comments