''''' ေလာကနတ္ '''''
အိမ္ေဆာက္ပစၥည္း ေရာင္း ဝယ္ေရး ( လက္လီ/လက္ကား)ႏွင့္
( ၿမိိဳ႕တြင္း / ၿမိဳျပင္) သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး

( အထပ္ျမင့္ ကြန္ဒို / လံုးခ်င္း / ကိုယ္ပိုင္ / စက္ရံု / ဂိုေထာင္ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ လမ္းလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ အထူး ဝန္ေဆာင္ မွဳ )

လူႀကီးမင္းတို႕၏ ေဆာက္လုပ္ေရး / လမ္း/ တံတား တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ ကုန္ႀကမ္း ပစၥည္းမ်ားကို လူႀကီးမင္းေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင့္ ဆိုဒ္ အေရာက္ အထူးသက္သာေသာေစ်းႏွဳန္းမ်ားျဖင့္ ပို႕ေဆာင္ေပးေနပါသည္
လူႀကီးမင္းတို႕ ၏ လုပ္ငန္းအတြက္ ကုန္တင္ယာဥ္
မ်ားကိုလဲေစ်းႏွဳန္းခ်ိဳသာစြာျဖင့္ ငွားရမ္းေပးေနပါသည္

ရရွိနိုင္ေသာ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား
------------------------------------

- အုတ္ / ျမစ္သဲ / ေက်ာက္စရစ္ ( ကား/ သေဘၤာ)
- လိပ္သဲေက်ာက္ / ဂဝံ ( ကား/ သေဘၤာ)
- တိုက္ဖ်က္အုတ္က်ိဳး/ မဆလာအေႀက / အုတ္ေဟာင္း
- သဲဖို႕ျခင္း / သဲမွဳတ္ျခင္း ( ကား/ သေဘၤာ/စက္)
- ေျမဖို႕ျခင္း / ေျမတူးျခင္း( ကား/စက္)
- ကြန္ကရစ္ စက္အုတ္
- light weight brick / hollow brick
- ဘိလပ္ေျမ / ထံုး ႏွင့္ အျခားပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး

ရရွိနိုင္ေသာဝန္ေဆာင္မူ့လုပ္ငန္း
-----------------------------------

- ကုန္တင္ကား ငွားရမ္းေပးျခင္း
- ဆိုဒ္တြင္း အသံုး မလို / ျပဳျပီး ေသာ ပစၥည္းမ်ား
( ကြန္ကရစ္ဂ်ိဳး / စကၠဴ / အမွိဳက္ ) မ်ားစြန္႕
ပစ္ေပးျခင္း
- site to site (ယာဥ္ + လုပ္သား)ပစၥည္းစံု
ေရြ႕ေျပာင္းေပးျခင္း
- ကြန္တိန္နာပံုးထဲမွ ပစၥည္းမ်ား ကားလတ္မ်ားျဖင့္
သယ္ယူေပးျခင္း

ဆက္သြယ္ရန္
-----------------
ကိုသူရဝင္း ကိုရာဇာဝင္း
၀၉ ၇၃ ၀၈၆ ၈၈၄ ၀၉ ၅၀ ၈၆ ၈၈၄
၀၉ ၄၂၂ ၂၀၉ ၃၅၆ ၀၉ ၇၈၅ ၀၈၆ ၈၈၄
၀၉ ၄၂၁ ၀၅၇ ၇၅၆ ၀၉ ၉၆၇ ၈၉၆ ၇၁၄
၀၉ ၉၆၄ ၈၈၆ ၈၈၄
၀၉ ၇၈၆ ၈၈၆ ၈၈၄

အိမ္ဖုန္း
၀၁ ၆၅၀ ၄၈၃ / ၀၉ ၄၂၀ ၀၅၉ ၈၈၄
၀၉ ၃၁ ၀၆၄ ၅၇၃ / ၀၉ ၃၁ ၈၁၄ ၇၆၀
 5 years ago
No Comments