ေပ ၄၀×၆၀ ေျမကြက္ေရာင္းမည္

ေမွာ္ဘီေစ်းအေနာက္ဘက္ ေစ်းအနီး
စာရြက္စာတမ္းပါမယ္
ပုံမ႐ိုက္ရေသးလို္႔တျခားပုံတင္ထားတာပါ
ပိုင္႐ွင္ကိုယ္တိုင္တိုက္႐ိုက္ေရာင္းမည္
 3 years ago
No Comments
အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ

sofa

ကျပ် 200,000

ေရာင္းမည္

ကျပ် 9,300,000,000

SOFA

ကျပ် 210,000

RCတထပ္အိမ္

ကျပ် 80,000,000