၉၉.၉၉%သန္႔တယ္ဗ်။
အားလံုးေကာင္းတယ္။ ပိုေနလို႔ ထုပ္တာပါ။
အေသးစိတ္ ဖုန္းဆက္ေမးႏိုင္တယ္ဗ်။
 4 years ago
No Comments