ေဘဘီေလးေတြအတြက္ ခ်စ္စရာဦးထုပ္ေလးေတြ လက္ကားရမယ္ေနာ္
၁၀ လံုးေစ်း ၁လံုး ၂၀၀၀က်ပ္
လက္လီ ၁လံုး ၂၅၀၀ က်ပ္
ခ်ည္အသားေကာင္း

ျမန္မာျပည္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသို႔ အိမ္အေရာက္ေငြေခ်စနစ္ျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ေပးေနပါပီ

မဂၤလာစတိုး
မာန္ေျပ ၁၀ လမ္းထိပ္ သာေကတ
09769162629
 4 years ago
No Comments