ျပန္ေရာက္ပါၿပီ|5'900——6ထည္တစ္တြဲ|အသဲဆြယ္တာ|Size free 100-130lb|အမွန္