7300–5ထည္တစ္တြဲ|Size free 100-130lb|ဂြမ္းခါးတို အထူ