ေရႊေငြေရာင္ေဘးစင္း stkg 3 colours 6 ထည္ 1 စီး Lb 80 to 130