"ဘယ္ေတာ႔မွမရုိးႏုိင္တဲ႔ ပါတိတ္ဖက္ရွင္ကုိ ႏွစ္သက္တဲ႔ အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ "

ဘယ္ေတာ႔မွမရုိးႏုိင္တဲ႔ ပါတိတ္ဖက္ရွင္ကုိ ႏွစ္သက္တဲ႔ အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ (2ကိုက္တစ္မိုက္လံုခ်ည္ကြင္းေလးေတြမို့ ဝတဲ႕သူေတြနဲ႔လဲအရမ္းအဆင္ေျပပါတယ္ေနာ္)�လံုခ်ည္ +ခ်ည္ပိုးတစ္ကိုက္
Rt 12000
 4 years ago
No Comments