ဆြဲသားစကပ္ free size ၅ေရာင္တစီး Ws-5500. Rt 7000 2226j Man